(Re)formált lelkészértekezlet Sztánán

A Kolozsvári Evangélikus Lutheránus Egyházmegye lelkészei 2017. november 7-8. között a kalotaszegi Sztánán tartották a kétnapos csapatépítő és közösséget (re)formáló őszi lelkészértekezletet. Az összejövetel célja a Reformáció jubileumának 500-ik emlékévében szervezett ünnepségek, rendezvények beszámolója és azok kiértékelése.

November 7-én délben érkeztek meg a lelkipásztorok a Sztánára, majd kora délután a csapat a falutól délre található Varjúvárat látogatta meg, amelyet id. Kós Károly – tervező, grafikus, néprajzkutató, író, politikus – tervezett és épített meg a múlt század elején a maga és a családja számára. Nem véletlenül választotta ezt a helyet, hiszen mesés környezetben tűnik fel a Varjúvár. Így nem véletlen az sem, hogy az őszi utolsó egyházmegyei lelkészértekezlet színhelyeként Sztánára esett a választás. Kós Károly valójában Sztánán érezte igazán jól és otthon magát. Ez a „vár” volt a művész alkotóműhelye, majd a második világháború után oda is költözött. Az épület ma magánszemélyek tulajdonában van, így sajnos csak kívülről látogatható. Visszaúton az Orgona panzióig kellemes sétában és beszélgetésben lehetett része minden résztvevőnek.

Fehér Attila főtanácsos-esperes köszöntötte a meghívásnak eleget tevő szolgatársakat, megnyitotta az egyházmegyei lelkészértekezletet, és röviden vázolta az értekezlet programját. A nyitó áhítaton Fejér Olivér lelkész szolgált azzal az igével, amely minden keresztyén ember mottója kellene, hogy legyen: „mert nem szégyellem az evangéliumot, hiszen Isten ereje az, minden hívőnek üdvösségére… Az igaz ember pedig hitből fog élni.” (Rm1,16-17). Az evangélium szentirási alapokon nyugvó hirdetése mindannyiunk feladata és ezt tükrözi a reformáció eszmeisége is.

Adorjáni Dezső Zoltán püspök a Reformáció 500-ik jubileumi évében reflektált a 74 nyilvántartott, egyházunkban megszervezett reformációi ünnepségekre, és a fentebb megemlített 74 rendezvényből Fehér Attila esperessel együtt egy képes összefoglalót mutatott be a jelenlévőknek. Pár főbb esemény: 2016-ban tartott Reformációi Zsinat a kolozsvári evangélikus templomban, 2016 június 30 – július 2 között megszervezett Csángó-magyar Világtalálkozó és Reformációi Zarándoklat Brassóban és Négyfaluban, 2017-ben a Brassói-, a Kolozsvári- és a Nagylak-I egyházmegyék közös közgyűlése Tatrangon, amely keretén belül az egyházmegyék új esperesei lettek beiktatva, Reformáció ünnepség Nagyváradon, Kárpát-medencei lelkészkonferencia Balatonszárszón, kiemelkedő volt a Kolozsváron megtartott református - evangélikus egyházak 446 év utáni közös zsinata, továbbá a jubileumi év erdélyi főrendezvényét szintén Kolozsváron szervezték meg, ahol több mint 500 protestáns lelkész, 500 protestáns felügyelő/gondnok és népes tömeg vett részt, a Farkas utcai református templomban és a Protestáns Teológiai Intezéetben, a közös ünneplésen.

Nagyon gazdag rendezvénysorozatokban és élményekben lehetett részük Romániában a lutheránusoknak. A reformáció óta eltelt 500 esztendő arra ösztönöz, hogy Krisztusban újra felismerjük azt az alapelvet, amit Luther Márton is időben felismert: az igaz ember hitből és Isten kegyeleméből él, örök életünk pedig egyedül Krisztus halála által lehetséges.  

November 8-án a reggeli áhítatot tartott Tóth Zoltán alesperes Mt 16, 24 alapján: "Ha valaki én utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel a keresztjét, és kövessen engem.” Ezt követően külön-külön minden gyülekezet lelkipásztora az egyházközségben megszervezett reformációs programokat, eseményeket mutatta be és végül az alkalmak kiértékelésére is sor került.

Az adminisztratív tájékoztató és az aktuális kérdések megtárgyalása után közös ebédre került sor, majd elbúcsúzva egymástól minden lelkipásztor visszatért gyülekezetéhez és családjához új élményekkel és ismerettel gazdagodva.   

Ezúton is köszönjük az Emberi Erőforrások Minisztériumának, a Reformáció500 Emlékbizottságnak és a BGA Zrt.&Miniszterelnökségnek a támogatást.

Illyés Sándor